Articles מאמרים

The Holy Names of the Priestly Blessing (Birkat Cohanim) סוד ברכת הכהנים January 24 2013

 

וַיְדַבֵּר יְהוָה, אֶל-מֹשֶׁה לֵּאמֹר. דַּבֵּר אֶל-אַהֲרֹן וְאֶל-בָּנָיו לֵאמֹר, כֹּה תְבָרְכוּ אֶת-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל:  אָמוֹר, לָהֶם.

יְבָרֶכְךָ יְהוָה, וְיִשְׁמְרֶךָ.  The LORD will bless you and protect you.

יָאֵר יְהוָה פָּנָיו אֵלֶיךָ, וִיחֻנֶּךָּ. The LORD will make his face shine on you and give you grace.

 The LORD will turn his face toward you and give you peace. יִשָּׂא יְהוָה פָּנָיו אֵלֶיךָ, וְיָשֵׂם לְךָ שָׁלוֹם.

 They will put my name on the Israelites and I will bless themוְשָׂמוּ אֶת-שְׁמִי, עַל-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל; וַאֲנִי, אֲבָרְכֵם.

 (Numbers 6:24-27.  במדבר ו', כ"ד – כ"ז)

The three verses of the Priestly Blessing are meant to nurture us with the most healing energies of Hesed – Loving-kindness and grace. This energy of Hesed serves as an active force of balancing. Hence the three verses representing the three basic elements of Water, Fire and Air that are similar to the Positive, Negative poles of a light bulb and the filament that enables light generating flow of energy in the system. The priestly blessing is one of the most ancient forms of amulets known to researchers. Amulets with the words of the Priestly Blessing have been found dated from the 7th century BC (2,700 years ago), during the time of the first temple. The source for people carrying this text on themselves comes from the verse concluding the blessing: "They will put my name on the Israelites, and I will bless them." (Numbers 6:27) The literal meaning of this verse is that carrying God’s name brings God's bliss to the person doing it. The general idea behind carrying amulets with God's holy names on their body is that by doing so the person marks himself as part of God's territory, outside the domain of any dark powers. This idea gives another meaning to: “You shall not carry the name of the LORD your God in vain, for the LORD will not hold anyone guiltless who misuses his name." (Exodus 20:7). In this case the word - "carry", means literally carrying God's name on a person's body. In this case, carrying God names in vain could mean behaving in an inappropriate behavior while carrying God's name.

The Holy Names of the Priestly Blessing

 

אנקתם

פסתם

פספסים

דיונסים

The 22-Letter Name, it is said to be corresponding to the 22 first letters of the Priestly Blessing.

The Name of the 22 Letters is encoded in the first 22 letters of the three verses of the Priestly Blessing. The code is a very sophisticated mathematical encryption that reveals this name.

These holy names can be found in many amulets, jewelry, scrolls, Home Amulets and I Synagogue wall amulets. Their purpose is to bring the bliss of love, grace and healing. This name of 22 letters has the ability to draw the most pure energies of Hesed from the highest realms into our world; engulfing us with a protective shield of grace and compassion. It is used for healing from physical or mental diseases and is being used as a cure for fear.

 


The Star of David סוד המגן דוד January 24 2013

The Star of David - Magen David (Hebrew – The Shield of David) is an ancient Kabbalistic symbol of protection. It is made of two triangles that surround an imaginary center point. Together with the center point the star has seven points. Any force of true protection has to be based on the force created by a balanced flow of Divine Light. This balanced flow is based on the three Archangels Michael, Gabriel and Nuriel – initials MaGeN (Hebrew: a shield, vowels in Hebrew are not letters) hence the Hebrew name of the Star of David – Magen David. The Archangels represent the three primordial forces needed for the functioning of every system: Archangel Michael - The Right Column – Loving, kindness, compassion and sharing (Positive). Archangel Gabriel - The Left Column–The Desire to Receive, passion and excitement (Negative). Archangel  Nuriel - The Central Column – The Desire to Receive for the Sake of Sharing, balance, circuitry (Resistor, Neutral) The three points of the upper triangle represent those three basic forces in their divine; higher, potential form (meditative, thought, consciousness). The three points of the lower triangle represent the same three forces in their mundane, manifested, actual form. When these two triangles are connected one of top of the other they surround a middle point – the person himself, his life, body, belongings etc. This force Malkhut (Kingdom) is symbolized by King David or by the Hebrew letter Hei ה. Therefore both, the Star of David and especially The Hei ה have been used for drawing protective, balancing forces to homes, place of work and to individuals.

 סוד המגן הדוד

המגן דוד הוא סמל עתיק של הגנה על פי חכמת הקבלה. הוא עשוי משני משולשים המקיפים נקודת מרכז דמיונית. יחד עם נקודת המרכז יש לנו כוכב עם 7 נקודות (שש פינות או קצוות ונקודת המרכז). כל כוח של הגנה אמיתית צריך להיות מבוסס על הכח שנוצר על ידי זרימה מאוזנת של האור האלוהי. זרימה מאוזנת זה מבוססת על הכוחות המיוצגים על ידי שלושת המלאכים מיכאל, גבריאל ונוריאל - ראשי תיבות – מגן, ומכאן השם מגן דוד. שלושת המלאכים מייצגים את שלושת כוחות היסוד הדרושים לתפקודה של כל מערכת: המלאך מיכאל - קו ימין - חסד, אהבה, טוב לב, חמלה ונתינה (חיובי). המלאך גבריאל קו שמאל - הרצון לקבל, תשוקה והתאוות (שלילי). המלאך נוריאל – הקו האמצעי - הרצון לקבל על מנת לתת, איזון, מעגליות (הנגד המאזן, ניטראלי). שלוש הנקודות של המשולש העליון מייצגות את שלושת היסודות האלה ברמה הרוחנית הגבוהה, רמת הפוטנציאל (הכוונה והתודעה). שלוש הנקודות של המשולש התחתון מייצגות אותם שלושה כוחות בצורתם הגשמית, הבאה לידי ביטוי בפועל. כאשר שני משולשים אלה מחוברים זה מעל זה הם מקיפים את נקודת אמצע - האדם עצמו, את חייו, גופו, רכושו וכו' - ספירת מלכות. דוד המלך נחשב כמרכבה (מלשון להרכיב ולחבר) של ספירת מלכות. ספירת מלכות מיוצגת גם על ידי האות ה'. לכן שניהם, מגן הדוד ובמיוחד האות ה' משמשים כסמל להגנה, הבאת איזון ושמירה לבית, מקום העבודה וליחידים.


Jewelry - Perfect World Museum January 23 2013

Jewelry is an art of everyday attire. It represents social status, state of mind, and is an adornment donned to enhance and embellish attractiveness. The Jewelry presented on this site is not only ornamental but mostly it reflects spiritual elements from Kabbalistic traditions. Each of the artifacts carries a special meaning. It accompanies, represents, and believed to bring about what people wish and yearn for: happiness, protection, love, prosperity, spiritual wholeness and health.

Historical Background of Jewelry with Kabbalistic Symbolic Content

Kabbalistic jewelry generally comes in special content of symbols; Hebrew letters, shapes and forms since it holds spiritual significance and carry a message or bring in positive energies at the same time is symbolic. Unique in design it facilitates in upholding traditions and history. Modern designs are inspired today by items found in archeological excavations, family heirlooms, Biblical descriptions etc.

This kind of jewelry is a combination of culture and fashion that makes them personal and practical. An assortment of Kabbalistic jewelry referred of wide repertoire of models designed and inspired by ancient artifacts found in museums and private collections around the world. Some of the artifacts are inspired by ancient holy texts or concepts. The design is making the jewlery personal and thoughtful gifts for the near and dear ones.

 Kabbalistic jewelry carries pure meaning, spiritual infusion of positive energies and a touch of holiness along with loads of good wishes if gifted. They are a wonderful combination of hope, faith, and love, crowned with beauty.


Judaica – Perfect World Museum January 23 2013

Along the history of mankind people used art in order to express their religious feelings of respect, love, awe, devotion etc.

Millennia of the history of Jewish art – Judaica, have generated countless treasures of artifacts, styles, traditions that manifested people's aspirations, hopes, dreams, and deep emotions.

Kabbalistic teachings are based on a rule that claims that spiritual entities – roots, are represented in our sensual, physical (limited) reality by worldly symbols – branches. That means that everything around us, the human body, nature (animals, plants, celestial bodies, etc.) and so on, can represent celestial ideas, divine forces and angelic powers that cannot be felt by the five senses.

The Biblical texts and many other Jewish scriptures contain symbols that are very easy to manifest in art and therefore they can be found in Jewish Ceremonial Art along the generations. Kabbalistic teachings always had the explanations to the different symbols and their meanings.

Kabbalah gives a systematic explanation to everything we know in this reality that includes details like why do people have five fingers in every hand or what is the meaning of the different colors of the rainbow. 

Performing a ritual, a Mitsva, with an artifact that is especially beautiful and expensive showed, along many generations, appreciation to God and to the ritual He gave to people. This is why Jewish ceremonial artifacts have been usually made by artists and skilled craftsmen.

 Therefore, it was inevitable that Kabbalistic symbolism and motifs have always filled the art of making Jewish Ceremonial artifacts or in the building of sacred spaces like Synagogues, Academies and even private homes.

Perfect World Museum has a goal to reveal the hidden meanings of these ancient symbols and motifs; and to uncover historical artifact that are hidden in cellars of museums or in private collections.